Aprobarea intenţiei de conformare a CNSM cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică – EBA/GL/2020/14

În şedinţa din data de 30 martie 2021, organizată în procedură scrisă, Consiliul general al CNSM a aprobat Decizia CNSM nr. D/2/2021 privind aprobarea intenției de conformare a CNSM cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică – EBA/GL/2020/14. Astfel, Consiliul general a aprobat intenția de conformare a CNSM cu Ghidul Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică – EBA/GL/2020/14, prin preluare în practicile CNSM de la data la care va exista o instituție relevantă (instituție de tip G-SII) în cadrul jurisdicției sale.

Ghidul Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică – EBA/GL/2020/14 a fost emis în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr.1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) şi se adresează inclusiv autorităților desemnate menționate la articolul 131 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, altele decât autoritățile competente, respectiv, la nivel național, Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM). În conformitate cu prevederile art.15 – 20 din Regulamentul CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare, CNSM are atribuţii în ceea ce privește identificarea și raportarea instituțiilor de tip G-SII. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(8) din Legea nr.12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, în scopul exercitării atribuțiilor sale, Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială asigură cooperarea şi schimbul de informaţii cu Autoritatea Bancară Europeană.

Ghidul EBA/GL/2020/14 va fi utilizat pentru: (i) calculul indicatorilor utilizați pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică (G-SII), astfel cum sunt prevăzuți în Regulamentul delegat (UE) nr. 1222/2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică și (ii) modul de raportare a datelor subiacente (indicatori, date auxiliare și elemente memorandum) și de publicare anuală a valorilor rezultate ale indicatorilor utilizați pentru identificarea G-SII, în aplicarea prevederilor art. 15 – 20 din Regulamentul CNSM nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare.

Până în prezent, în sectorul bancar românesc nu au fost identificate instituții de importanță sistemică globală (G-SII), ca urmare a dimensiunii relativ reduse a instituțiilor care activează pe piața bancară națională. Pragul de la care o entitate poate fi clasificată în categoria G-SII, astfel cum este stabilit la pct.6 din Ghidul EBA/GL/2020/14, este de 200 miliarde de euro, pe bază consolidată sau individuală, aplicabil la indicatorul de măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier.

Decizia CNSM nr. D/2/2021 privind aprobarea intenției de conformare a CNSM cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică – EBA/GL/2020/14 completează cadrul de reglementare naţional reprezentat de Recomandarea CNSM nr. R/3/2021 privind conformarea cu prevederile Ghidului ABE privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică – EBA/GL/2020/14, prin care se recomandă Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități de supraveghere sectoriale, să se conformeze cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică – EBA/GL/2020/14 de la data la care vor exista instituții relevante (instituții de tip G-SII) în cadrul jurisdicției lor și să asigure opozabilitatea prevederilor acestuia față de instituțiile vizate.

Ghid privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică