Amortizoarele de capital

Amortizorul de conservare a capitalului

Amortizorul de conservare a capitalului este destinat creșterii rezilienței instituțiilor de credit, respectiv capacității acestora de a absorbi eventualele pierderi rezultate din activitatea bancară. Amortizorul se constituie din fonduri proprii de nivel 1 de bază, în cuantum de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, modul de implementare putând fi adaptat în funcție de situațiile specifice la nivel național.

La nivel național, amortizorul de conservare a capitalului a fost implementat începând cu 1 ianuarie 2016, în trepte procentuale de 0,625% pe an, de-a lungul perioadei 2016-2019, în prezent având valoarea de 2,5%.

 

Amortizorul anticiclic de capital

Amortizorul anticiclic de capital (CCyB – countercyclical capital buffer) este unul dintre instrumentele macroprudențiale introduse de pachetul legislativ CRD IV/CRR și recomandate de Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) în vederea reducerii și prevenirii creșterii excesive a creditării și a îndatorării. Transpunerea în legislația națională s-a realizat prin Regulamentul BNR nr. 5/2013, precum și prin Regulamentul CNSM nr. 2/2017.

Instrumentul macroprudențial are ca obiectiv principal îmbunătățirea rezilienței sectorului bancar la posibile șocuri. Decizia de activare a acestui instrument are la bază informația oferită de indicatorul deviația creditului (în sens larg) în PIB de la tendința acestuia pe termen lung (indicator conform recomandării CERS), care poate fi complementată cu analiza altor indicatori care surprind riscul unor evoluții nesănătoase ale creditului și îndatorării. Activarea acestui instrument și constituirea rezervei de capital sunt recomandate în perioada de expansiune a creditului, iar eliberarea rezervei de capital în perioada de contracție, cu scopul de a ajuta instituțiile de credit să absoarbă pierderile, prevenind în același timp efectele adverse asupra economiei reale.

În cadrul ședinței din 28 martie 2024, CNSM a recomandat Băncii Naţionale a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 1 la sută.

Data deciziei Data implementării Rata CCyB Recomandare aferentă
14 octombrie 2021 17 octombrie 2022 0,5% Recomandarea CNSM nr. R/7/2021
20 octombrie 2022 23 octombrie 2023 1% Recomandarea CNSM nr. R/4/2022

Indicatori trimestriali și evaluări pentru rata amortizorului anticiclic de capital

Amortizorul de capital aferent altor instituții de importanță sistemică

Amortizorul pentru alte instituții de importanță sistemică (O-SII – other systemically important institutions) reprezintă o rezervă de capital care trebuie constituită pentru diminuarea riscului sistemic generat de dimensiunea instituțiilor de credit, care nu se modifică semnificativ de-a lungul ciclului economic şi financiar. Obiectivele impunerii unor cerinţe suplimentare de capital instituțiilor de importanță sistemică constau în: (i) majorarea capacităţii acestora de a absorbi pierderile, (ii) scăderea probabilităţii de manifestare a unor dificultăți financiare în cazul băncilor sistemice, (iii) diminuarea severităţii impactului potenţial al episoadelor de stres financiar cu care s-ar putea confrunta băncile mari, (iv) crearea unor rezerve de capital, care să contribuie la continuarea procesului de intermediere financiară pe parcursul fazei de descreștere a ciclului economic și financiar. Caracterul sistemic al acestor instituții reiese din riscurile pe care le pot propaga din cauza importanței lor (inclusiv din perspectiva posibilității de substituire a serviciilor oferite: credite, depozite, plăţi), complexității (în ceea ce privește activitatea transfrontalieră şi tranzacţiile cu instrumente financiare derivate derulate pe pieţele extrabursiere), gradului de interconectare cu celelalte instituții financiare, precum și percepției conform căreia acestea sunt instituții “prea mari pentru a intra în faliment” („too big to fail”).

În România, amortizorul O-SII a fost implementat începând cu 1 ianuarie 2016, fiind aplicabil băncilor sistemice identificate în conformitate cu o metodologie armonizată cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII)EBA/GL/2014/10.

În contextul intrării în vigoare a CRD V, Banca Naţională a României a dezvoltat o metodologie de calibrare a amortizorului O-SII în funcţie de scorul obţinut de acestea în cadrul primei etape de evaluare (constând în determinarea indicatorilor obligatorii recomandaţi de Autoritatea Bancară Europeană), care este aplicabilă începând cu anul 2022.

Interval

(Bucket)

Rata amortizorului
0 – 274 0%
275 – 500 0.5%
501 – 1000 1%
1001 – 1500 1.5%
1501 – 2000 2%
2001 – 2500 2.5%
≥ 2501 3%

 

Conform noii metodologii de calibrare implementate, nivelul amortizorului O-SII aplicabil începând cu 1 ianuarie 2024 instituțiilor de credit identificate ca având caracter sistemic se regăsește mai jos:

Banca Scorul obținut Rata amortizor O-SII
A. Identificate în prima etapă de evaluare, respectiv instituțiile ce au obținut un scor superior limitei minime de 275 puncte de bază la calculul indicatorilor obligatorii recomandați de ABE  
Banca Transilvania S.A. 1681 p.b. 2%
BRD – Groupe Societe Generale S.A. 1297 p.b. 1,5%
Banca Comerciala Română S.A. 1250 p.b. 1,5%
UniCredit Bank S.A. 1237 p.b. 1,5%
Raiffeisen Bank S.A. 834 p.b. 1%
CEC Bank S.A. 516 p.b. 1%
OTP Bank Romania S.A. 492 p.b. 0,5%
Alpha Bank Romania S.A. 343 p.b. 0,5%
B. Identificate în a doua etapă de evaluare, reprezentată de calcularea indicatorilor suplimentari  
EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Criteriul A – Aportul instituţiei de credit la finanţarea economiei reale, calculat prin volumul creditelor acordate companiilor nefinanciare şi gradul de substituţie al activităţii de creditare a companiilor nefinanciare: banca este sistemică aferent celor 4 trimestre de analiză : trim.IV 2022 (5,81%), trim.III 2022 (5,04%), trim.I 2023 (4,37%) și trim II 2023 (5,22%).

 

Criteriul B – Aportul instituţiei de credit la intermedierea financiară, calculat prin volumul depozitelor atrase de la populaţie şi de la companii nefinanciare: banca este sistemică aferent trim. I 2023 (2,96%) și trim. II 2023 (2,88%).

 

Criteriul C – Prezenţa instituţiei de credit pe piaţa interbancară şi cuantificarea efectului de contagiune: banca este sistemică pt 3 trimestre de analiză, începând cu trim. IV 2022

 

Criteriul D – Determinarea instituţiilor de importanţă sistemică din cadrul sistemului de plăţi ReGIS:  banca este sistemică pentru trim. II 2023 (3,60%)

0,5%

Amortizorul de capital pentru riscul sistemic

Principalul obiectiv al amortizorului de capital pentru riscul sistemic (SyRB – systemic risk buffer) este de a preveni și a diminua riscul sistemic structural sau macroprudențial ce ar putea avea consecințe negative la nivelul sistemului financiar și al economiei reale.

Conform Recomandării CNSM nr. 7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, implementată prin Ordinul BNR nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, Banca Națională a României reevaluează semestrial nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic în funcție de valorile medii pe 12 luni (4 trimestre în cazul instituțiilor cu raportări consolidate) ale ratei creditelor neperformante (valoarea de referință este de 5%) și a gradului de acoperire cu provizioane (valoarea de referință este de 55%).