Ședința CNSM din 20 octombrie 2022

2022-oct-21 | Întruniri

În data de 20 octombrie 2022 s-a desfășurat a treia ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Guvernului şi Autorităţii de Supraveghere Financiară. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

În cadrul ședinței au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analizele periodice de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și a amortizorului de capital pentru instituțiile de importanță sistemică.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) rezultatele analizei periodice referitoare la amortizorul de capital pentru riscul sistemic, (ii) impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală și (iii) riscurile sistemice identificate în cadrul sistemului financiar național.

Un punct important pe agenda CNSM l-a constituit dezbaterea avertismentului[i] emis, la sfârșitul lunii septembrie, de Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) privind riscurile și vulnerabilitățile sistemului financiar al Uniunii Europene în contextul actual. CERS evidențiază că instituțiile de credit trebuie să acorde o atenție sporită politicilor de capital, lichiditate și constituire a provizioanelor, prin luarea în considerare a efectelor negative care pot interveni în perioada următoare. CERS solicită autorităților relevante naționale și europene, participanților la piață și instituțiilor financiare private să fie pregătite pentru materializarea unor riscuri severe. În această direcție, CERS încurajează utilizarea instrumentelor micro și macroprudențiale în vederea constituirii rezervelor de capital care să poată fi eliberate ulterior pentru susținerea economiei reale în cazul deteriorării condițiilor macroeconomice.

Consiliul general al CNSM a aprobat Recomandarea CNSM nr. R/4/2022 privind amortizorul anticiclic de capital. Pe baza analizelor care surprind creșterea importantă a incertitudinilor cu privire la amplitudinea riscurilor la nivel național și internațional, riscuri care pot afecta venitul disponibil al populației și profitabilitatea companiilor, precum și pe fondul menținerii unor dezechilibre macroeconomice semnificative pe plan intern, se recomandă Băncii Naționale a României să majoreze rata amortizorului anticiclic de capital cu 0,5 puncte procentuale începând cu data de 23 octombrie 2023. În consecință, rata aplicabilă pentru amortizorul macroprudențial menționat va fi de 1 la sută în octombrie 2023. Indicatorii de lichiditate și profitabilitate ai sectorului bancar din România, aflați semnificativ peste valorile mediei europene, permit consolidarea politicii macroprudențiale fără a fi influențată negativ oferta de creditare pentru debitorii eligibili.

Prin această măsură se continuă procesul de întărire a politicii macroprudențiale la nivel național, similar tendinței manifestate pe plan european, în condițiile acumulării de riscuri suplimentare, și se răspunde totodată apelului lansat de CERS cu privire la sporirea vigilenței în viitorul apropiat. Potrivit datelor CERS, România face parte în prezent din rândul celor 16 state membre care au în vigoare sau care au anunțat aplicarea unui amortizor anticiclic mai mare de zero la sută în perioada 2022-2023.

A fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/5/2022 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România, prin care se recomandă Băncii Naționale a României să impună, începând cu data de 1 ianuarie 2023, la cel mai înalt nivel de consolidare, un amortizor de capital pentru băncile identificate ca având un caracter sistemic, pe baza datelor raportate pentru data de referință 31 decembrie 2021. Această măsură face obiectul notificării prealabile către Comitetul european pentru risc sistemic. Recomandarea CNSM, precum și rata amortizorului aplicabil fiecărei bănci sistemice urmează a fi publicate pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2022.

CNSM încurajează instituțiile de credit să aibă o conduită foarte prudentă în perioada următoare în ceea ce privește politica de distribuire a dividendelor, conduită care să conducă la consolidarea capitalizării, în vederea gestionării adecvate a turbulențelor care se pot manifesta în viitorul apropiat. CNSM va monitoriza îndeaproape, în strânsă colaborare cu Banca Națională a României, modul în care instituțiile de credit își calibrează politica de distribuire a dividendelor.

Membrii Consiliului general au decis nerecunoașterea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale a Germaniei, respectiv aplicarea unei rate de 2 la sută a amortizorului pentru riscul sistemic pentru expunerile garantate cu bunuri imobiliare situate pe teritoriul statului german, având în vedere expunerile eligibile nesemnificative ale sectorului bancar românesc față de această țară.

Consiliul general al CNSM a aprobat regulamentul pentru modificarea Regulamentului CNSM nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, în vederea asigurării transpunerii prevederilor art. 62 pct. 22 și 23 din Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE. Modificarea vizează abrogarea unor prevederi referitoare la amortizoarele de capital aplicabile Societăților de Servicii de Investiții Financiare în scopul armonizării cu dispozițiile cuprinse în Directiva (UE) 2019/2034.

În contextul macroeconomic și geopolitic actual caracterizat printr-un grad ridicat de incertitudine, CNSM acordă o atenție sporită monitorizării riscurilor sistemice care pot afecta stabilitatea piețelor financiare bancare și nebancare în cazul materializării unui scenariu de risc extrem.

Recomandările și deciziile CNSM au fost aprobate de Consiliul general al CNSM cu unanimitate de voturi.


Nota:

ihttps://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning220929_on_vulnerabilities_union_financial_system~6ae5572939.en.pdf