Lista recomandărilor

Recomandarea CNSM nr. R/3/2022

privind creșterea sustenabilă a intermedierii financiare

Având în vedere următoarele:

 • Prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național,
 • Pentru îndeplinirea obiectivului final, CNSM are în vedere, ca obiectiv intermediar, creșterea sustenabilă a intermedierii financiare, conform Cadrului de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, aprobat în ședința Consiliului general al CNSM din 21 mai 2018;
 • Decizia CNSM nr. D/7/15.12.2021 prin care a fost aprobată înființarea unui Grup de lucru pentru creșterea sustenabilă a intermedierii financiare,
 • Rolul important al creșterii sustenabile a intermedierii financiare pentru economia românească și pentru sectorul bancar,
 • Concluziile analizei Grupului de lucru CNSM privind creșterea sustenabilă a intermedierii financiare.

Întrucât:

 • Riscurile sistemice determinate de nivelul scăzut al intermedierii financiare continuă să se mențină la un nivel semnificativ;
 • România are cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din Uniunea Europeană, indicatorii situându-se la valori mult sub celelalte țări din regiune;
 • Este important ca majorarea intermedierii financiare să se realizeze pe baze sustenabile astfel încât, să fie menținută stabilitatea sistemului financiar;
 • Creditarea sectorului companiilor nefinanciare au un potențial însemnat de creștere, iar instituțiile de credit dețin resurse suficiente de lichiditate și solvabilitate pentru susținerea unei creșteri sustenabile a creditului către acest sector;
 • Schimbarea structurală a economiei înspre una cu valoare adăugată superioară și sustenabilă din punct de vedere climatic reprezintă o oportunitate însemnată pentru România,

În temeiul

 • prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) și ale art. 4 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național,

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială emite prezenta recomandare:

 • I. În vederea sprijinirii schimbării structurale a economiei înspre una cu valoare adăugată superioară, inclusiv prin folosirea mai amplă a fondurilor europene, se recomandă:

  1. Armonizarea, în dialog cu sectorul bancar, a procesului de operaționalizare a instrumentelor financiare sub umbrela PNRR și a programelor operaționale, astfel încât instrumentele financiare să asigure un transfer semnificativ al riscului pentru intermediari, în sensul deplinei respectări a prevederilor din Regulamentul UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, cu scopul de a facilita accesul la finanțare al companiilor în domeniile vizate, prin intermediul (i) creșterii gradului de predictibilitate; (ii) îmbunătățirii fluxului de implementare a proiectelor cu fonduri europene.

  Recomandarea este adresată Guvernului (Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene).

  Termen de implementare: 30 septembrie 2022.

  2. Extinderea cadrului legal în sensul admiterii instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special al BNR ca parteneri direcți în procesul de finanțare și implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

  Recomandarea este adresată Guvernului (Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene).

  Termen de implementare: 30 septembrie 2022.

  3. Elaborarea unor programe guvernamentale pentru (i) susținerea firmelor competitive, identificate pe baza unei metodologii publice, inclusiv prin sprijinirea finanțării mai facile a acestora, (ii) implementarea de politici sectoriale, corelate cu politica economică și industrială pentru sprijinirea schimbării structurale a economiei înspre una cu valoare adăugată superioară, în care să se prevadă sprijinirea cu prioritate a firmelor din respectivele sectoare, (iii) dezvoltarea parteneriatului autorități locale – mediul de afaceri – universități, în special în cazurile în care mediul de afaceri la nivel local poate utiliza în mod eficient expertiza dezvoltată la nivel universitar.

  Recomandarea este adresată Guvernului (Ministerului Economiei, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Finanțelor).

  Termen de implementare: 31 martie 2023.

 • II. În vederea îmbunătățirii educației financiare a antreprenorilor și pentru creșterea pregătirii profesionale a salariaților din sistemul financiar, se recomandă:

  4. Demararea, alături de mediul universitar și sistemul financiar, a unor programe pentru creșterea conștientizării în rândul firmelor a faptului că finanțarea prin credite comerciale și credite de la acționari ar putea avea pe termen mediu costuri totale mai mari decât cele oferite de instituțiile financiare și cele aferente finanțării prin utilizarea instrumentelor financiare specifice pieței de capital.

  Recomandarea este adresată Guvernului (Ministerului Antreprenoriatului și Turismului), Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară.

  Termen de implementare: 31 decembrie 2022.

  5. Inițierea unor programe pentru (i) creșterea educației financiare a antreprenorilor, inclusiv în funcție de stadiul de dezvoltare al firmelor (start-up-uri și scale-up-uri), prin organizarea de seminare, conferințe, programe de educație financiară la nivel național și (ii) crearea unui cadru național de formare a tinerilor, în care să fie implicați specialiști din bănci și alte instituții financiare, mediu antreprenorial, cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar, pentru corelarea dezvoltării progresive și în mod aplicat a anumitor competențe necesare în business, din anii de studiu gimnazial, liceal și universitar, inclusiv privind protecția împotriva incidentelor și/sau atacurilor cibernetice.

  Recomandarea este adresată Guvernului (Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Ministerului Agriculturii), Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară.

  Termen de implementare: 31 martie 2023.

  6. Inițierea de demersuri, prin dialog cu reprezentanții instituțiilor de credit și ai instituțiilor financiare nebancare, privind cerințe minime de pregătire profesională pentru salariații băncilor și IFN implicați în acordarea de credite către companii și în gestionarea riscurilor aferente, cu accent pe salariații implicați pe segmentul companiilor care activează în domeniile de frontieră (tehnologic, inovare, digitalizare, agenda verde etc.).

  Recomandarea este adresată Băncii Naționale a României.

  Termen de implementare: 31 decembrie 2023.

  7. Implicarea mai amplă a infrastructurii umane și materiale a BNR și ASF și intensificarea colaborării cu mediul financiar-bancar și mediul academic, pentru (i) dezvoltarea cercetării în domeniul financiar-bancar, inclusiv prin programe de visiting, (ii) inițierea de proiecte comune în parteneriat pentru îmbunătățirea pregătirii teoretice și practice a viitorilor specialiști (studenți, masteranzi, doctoranzi) și organizarea de programe de master sau alte forme de învățământ postuniversitar și stagii de practică, (iii) sprijinirea fundamentării teoretice și empirice adecvate a diverselor inițiative legislative naționale și europene sau decizii strategice care ar implica sistemul financiar (ex: intrarea în Uniunea Bancară).

  Recomandarea este adresată Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară.

  Termen de implementare: 30 iunie 2023.

 • III. În vederea diversificării în mod sustenabil a surselor care ar putea majora intermedierea financiară, se recomandă:

  8. Cercetarea oportunității dezvoltării piețelor financiar-bancare, prin (i) analiza oportunității dezvoltării unui instrument de tip Regulatory Sandbox, precum și analiza cadrului de reglementare și a unor modele de Regulatory Sandbox dezvoltate de alte bănci centrale, (ii) creșterea competitivității pieței de capital din România prin susținerea implementării tehnologiilor inovatoare bazate pe registrele distribuite (DLT) în rândul entităților care asigură infrastructura pieței, prin implementarea unui proiect-pilot pentru un sistem de tranzacționare și un sistem de decontare bazat pe DLT, în conformitate cu cadrul european în domeniu.

  Recomandarea este adresată Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară.

  Termen de implementare: 31 martie 2023.

  9. Încurajarea listării firmelor pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, inclusiv prin (i) simplificarea procedurilor de listare și (ii) implementarea utilizării unei platforme electronice posibil de accesat de către emitent și autoritățile cu atribuții în aprobarea solicitării de listare, pentru asigurarea celerității procesului.

  Recomandarea este adresată Autorității de Supraveghere Financiară.

  Termen de implementare: (i) 31 decembrie2022 și (ii) 30 iunie 2023.

  10. Dezvoltarea infrastructurii necesare susținerii procesului de digitalizare a serviciilor financiare, inclusiv prin (i) facilitarea accesului integrat la bazele de date cu privire la clienți în vederea îmbunătățirii procesului de creditare, cât și pentru derularea acțiunilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și (ii) armonizarea legislației naționale la cadrul european pentru a asigura flexibilitate în implementarea inițiativelor în domeniul digital, prin recunoașterea efectului juridic și al semnăturii electronice (simplă) și al semnăturii electronice avansate.

  Recomandarea este adresată (i) Guvernului (Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne) și (ii) Guvernului (Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării).

  Termen de implementare: (i) 30 septembrie 2022 și (ii) 31 decembrie 2022.

  11. Extinderea accesului companiilor la activitatea desfășurată de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar, prin modificarea corespunzătoare a prevederilor OG nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, în ceea ce privește competența CSALB, respectiv soluționarea litigiilor dintre companii și comercianții a căror activitate este reglementată, autorizată și supravegheată/monitorizată de BNR, precum și sucursalelor comercianților străini ce desfășoară activități pe teritoriul României, în domeniul bancar, prin procedurile CSALB.

  Recomandarea este adresată Guvernului.

  Termen de implementare: 31 decembrie 2022.

Recomandarea CNSM nr. R/2/2022

privind amortizorul anticiclic de capital în România

Având în vedere următoarele:

 1. Prevederile art.3 alin.(2) lit.b) și alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național și cele ale Regulamentului CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 4 – 9 referitoare la amortizorul anticiclic de capital şi art. 1 privind aplicarea amortizoarelor de capital,
 2. Amortizorul anticiclic de capital are ca scop creşterea rezilienţei sectorului bancar la pierderile potenţiale induse de o creştere excesivă a creditării. Amortizorul se constituie în perioada de creştere excesivă a creditării, ca supliment la amortizorul de conservare a capitalului, şi poate fi eliberat în faza de contracţie cu scopul absorbţiei pierderilor. Rata amortizorului anticiclic de capital, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc, determinată de instituţiile de credit care deţin expuneri din credite în România, trebuie să fie între 0 la sută şi 2,5 la sută, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale. În cazuri justificate, se poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5 la sută din valoarea totală a expunerii la risc.

Întrucât:

 • Evoluția activității de creditare se înscrie în continuare pe un trend crescător, în contextul unui grad de incertitudine general la rândul său ridicat,
 • Dezechilibrele macroeconomice persistă,
 • Nivelurile înalte de lichiditate și profitabilitate ale sectorului bancar permit menținerea accesului la creditare al debitorilor eligibili.

În temeiul

 • prevederilor art. 3 alin. (1) lit.b), e) şi i) şi ale art 4 alin. (1) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național,

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială adoptă prezenta recomandare:

Art.1 – Se recomandă ca Banca Națională a României să mențină măsura privind stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0,5 la sută, începând cu data de 17 octombrie 2022.

Art.2 – Se recomandă Băncii Naționale a României continuarea monitorizării evoluției situației economice și a creditării, ca urmare a gradului înalt de incertitudine la nivel internațional și, mai ales, regional.

Art.3 – Până la data de 17 octombrie 2022, în funcție de condițiile macro-economice și de evoluția activității de creditare, măsura recomandată potrivit art.1 poate face obiectul revizuirii la nivelul CNSM.

Recomandarea CNSM nr. R/1/2022

privind amortizorul anticiclic de capital în România

Având în vedere următoarele:

   1. Prevederile art.3 alin.(2) lit.b) și alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național și cele ale Regulamentului CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 4 – 9 referitoare la amortizorul anticiclic de capital şi art. 1 privind aplicarea amortizoarelor de capital,
   2. Amortizorul anticiclic de capital are ca scop creşterea rezilienţei sectorului bancar la pierderile potenţiale induse de o creştere excesivă a creditării. Amortizorul se constituie în perioada de creştere excesivă a creditării, ca supliment la amortizorul de conservare a capitalului, şi poate fi eliberat în faza de contracţie cu scopul absorbţiei pierderilor. Rata amortizorului anticiclic de capital, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc, determinată de instituţiile de credit care deţin expuneri din credite în România, trebuie să fie între 0 la sută şi 2,5 la sută, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale. În cazuri justificate, se poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5 la sută din valoarea totală a expunerii la risc.

Întrucât:

   • Se confirmă tendința de accelerare a activității de creditare, în condițiile unui climat global marcat de incertitudine,
   • Fenomenul de tensionare a echilibrelor macroeconomice continuă,
   • Accesul la creditare al debitorilor eligibili nu este constrâns de prezenta măsură, ca urmare a nivelurilor adecvate ale indicatorilor de lichiditate și profitabilitate ale sectorului bancar.

În temeiul

   • prevederilor art. 3 alin. (1) lit.b), e) şi i) şi ale art 4 alin. (1) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național,

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială adoptă prezenta recomandare:

Art.1 – Se recomandă ca Banca Națională a României să mențină măsura privind stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0,5 la sută, începând cu data de 17 octombrie 2022.

Art.2 – Se recomandă Băncii Naționale a României continuarea monitorizării evoluției situației economice și a creditării, având în vedere nivelul ridicat de incertitudine, atât pe plan național, cât și internațional.

Art.3 – Până la data de 17 octombrie 2022, în funcție de condițiile macro-economice și de evoluția activității de creditare, măsura recomandată potrivit art.1 poate face obiectul revizuirii la nivelul CNSM.

Listă Recomandări 2021

 

Listă Recomandări 2020

 

Listă Recomandări 2018 – 2019

 

Listă Recomandări 2017