Ședința CNSM din 9 octombrie 2017

2017-oct-12 | Întruniri

La data de 9 octombrie 2017 a avut loc a treia ședință a Consiliului general al Comitetului Național privind Supravegherea Macroprudențială (CNSM). În cadrul reuniunii au fost adoptate două regulamente CNSM referitoare la metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi la regulile de organizare și funcționare ale CNSM. De asemenea, au fost discutate rezultatele analizelor periodice de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și de identificare a instituțiilor de credit de importanță sistemică pe date aferente anului 2017, împreună cu măsurile care se impun în conformitate cu prevederile cadrului european și național aplicabil. În plus, au fost identificate două vulnerabilități asupra stabilității sistemului financiar românesc, referitoare la sănătatea companiilor nefinanciare din România și îndatorarea populaţiei.

  1. În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b.) și alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar național, Consiliul general a adoptat Regulamentul privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente. Regulamentul transpune prevederile Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește stabilirea și sfera de aplicare a amortizoarelor de capital, precum și prevederile incidente ale Recomandărilor CERS, respectiv ale Ghidurilor ABE, urmând a intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  2. Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar național, Consiliul general a adoptat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială. Regulamentul detaliază modul de organizare și funcționare a Consiliului general, Comisiei tehnice privind riscul sistemic, Comisiei tehnice privind gestiunea crizelor financiare, Comitetului științific consultativ și Secretariatului. Un capitol distinct tratează regulile privind condițiile în care sunt emise, de către CNSM, avertizările, recomandările și opiniile consultative adresate BNR, ASF și, după caz, Guvernului.
  3. CNSM a discutat modul de implementare a amortizorului pentru alte instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII) în anul 2018. În conformitate cu reglementările europene aplicabile, măsurile de natura menționată fac obiectul notificării prealabile a CERS, CE, ABE și al autorităților naționale competente și desemnate relevante. O decizie finală în acest sens va fi publicată după expirarea perioadei de notificare (30 zile).
  4. Conform prevederilor articolului 136 din Directiva 2013/36/UE, rata adecvată a amortizorului anticiclic de capital se stabileşte periodic.

    Cele mai recente analize arată că îndatorarea totală (sectorul companiilor nefinanciare și sectorul populației) continuă să se mențină sub pragul de alertă. La nivel sectorial se mențin semnalele care indică acumularea de vulnerabilități privind creditarea populației, pragul de alertă fiind depășit pentru al șaselea trimestru consecutiv în cazul creditelor ipotecare.

    În acest context, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială a adoptat Recomandarea nr. R/4/2017 prin care se recomandă Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate competentă, menținerea amortizorului anticiclic de capital pentru instituții de credit la 0 (zero) la sută, nivel implementat începând cu data de 1 ianuarie 2016, concomitent cu monitorizarea evoluțiilor privind îndatorarea sectorului populației.
  5. Ca urmare a identificării unor vulnerabilităţi structurale cu privire la sănătatea companiilor nefinanciare din România, vulnerabilități care au implicații negative importante asupra stabilității sistemului financiar românesc, respectiv persistenţa rezultatelor negative pentru un grup numeros de firme, calitatea precară a capitalurilor proprii şi numărul ridicat de firme cu capitaluri proprii sub limita reglementată sau inactive, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială a adoptat Recomandarea nr. R/6/2017. Prin aceasta, se recomandă ca Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Banca Națională a României să înfiinţeze un grup de lucru care să aprofundeze analizele privind sănătatea financiară a firmelor și să identifice soluţii pentru ca, atât în sectorul public, cât şi în cel privat, constrângerile bugetare ale firmelor să devină ferme.
  6. O altă vulnerabilitate la adresa stabilității financiare se referă la creşterea îndatorării populaţiei, ce poate avea efecte negative importante, atât asupra sistemului financiar, cât şi asupra creșterii economice viitoare. În prezent, gradul de îndatorare s-a majorat considerabil, o treime din debitorii care au contractat un credit în ultimul an având, în medie, un grad de îndatorare de peste 55 la sută. În scopul aprofundării analizelor care să sprijine fundamentarea deciziilor CNSM privind atenuarea riscurilor la adresa stabilităţii financiare ca urmare a creşterii îndatorării populaţiei, CNSM a recomandat înființarea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice şi ai Băncii Naționale a României.

Următoarea ședință este planificată a avea loc în data de 11 decembrie 2017.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.