Ședința CNSM din 30 martie 2021

2021-mar-31 | Întruniri

În data de 30 martie 2021 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, prima ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, proiectul Raportului anual al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială aferent anului 2020 și prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendelor ca urmare a publicării Recomandării CERS/2020/15 de modificare a Recomandării CERS/2020/7 privind restricțiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19 .

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național, (ii) modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de CNSM în 2020, precum și a celor nefinalizate și a celor cu termen permanent, (iii) modul de implementare a Recomandării CNSM nr. R/6/2020 privind diminuarea vulnerabilităților provenind din creșterea deficitului balanței comerciale cu produse agroalimentare și (iv) implementarea Recomandării CERS/2020/8 privind monitorizarea implicațiilor asupra stabilității financiare ale moratoriilor privind datoriile, precum și ale schemelor de garanții publice și ale altor măsuri de natură fiscală adoptate pentru a proteja economia reală ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Cu această ocazie, a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, Recomandarea CNSM nr. R/1/2021 privind amortizorul anticiclic de capital. Ca urmare a persistenței incertitudinilor privind evoluția economică și a activității de creditare, se recomandă ca Banca Națională a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută, cu monitorizarea atentă a evoluției dezechilibrelor structurale și a îndatorării la nivel agregat și sectorial.

De asemenea, a fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/2/2021 privind prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendelor, ca urmare a publicării Recomandării CERS/2020/15 de modificare a Recomandării CERS/2020/7 privind restricțiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19. Se recomandă astfel autorităților naționale competente, respectiv Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, prelungirea până la data de 30 septembrie 2021 a restricțiilor privind distribuirea dividendelor de către instituțiile de credit, firmele de investiții sau societățile de asigurare și reasigurare.

În plus, pe ordinea de zi a Consiliului general al CNSM s-a aflat și posibilitatea unei recalibrări viitoare a metodologiei de aplicare a amortizorului de capital pentru risc sistemic, în contextul transpunerii prevederilor CRD V, pentru evitarea oricărei creșteri a cerințelor de capital pe termen scurt și, implicit, menținerea unei conduite anticiclice a politicii macroprudențiale și conservarea parțială a rezervelor de capital constituite pentru a fi utilizate în situația în care stabilitatea sectorului bancar va fi afectată.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a decis emiterea unei decizii de conformare cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind subseturile adecvate de expuneri sectoriale cărora autoritățile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic în conformitate cu articolul 133 alineatul (5) litera (f) din Directiva 2013/36/UEEBA/GL/2020/13, în sensul utilizării acestuia pentru stabilirea și reevaluarea periodică la nivel național, a amortizorului pentru risc sistemic, ca instrument macroprudențial.

Totodată, s-a decis conformarea CNSM, în calitatea de autoritate desemnată, cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemicăEBA/GL/2020/14, ce detaliază: (i) indicatorii utilizați pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică (G-SII) și (ii) modul de raportare a datelor subiacente și de publicare anuală a valorilor rezultate ale indicatorilor utilizați pentru identificarea G-SII. În același context, a fost emisă Recomandarea CNSM nr. R/3/2021 privind conformarea cu prevederile Ghidului ABE privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemicăEBA/GL/2020/14, prin care s-a recomandat Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități de supraveghere sectorială, să se conformeze cu prevederile Ghidului EBA/GL/2020/14 de la data la care va exista o instituție relevantă (instituție de credit de tip G-SII) în cadrul jurisdicției sale și să asigure opozabilitatea prevederilor acestuia față de instituțiile de credit vizate.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.