Ședința CNSM din 17 Decembrie 2018

2018-dec-19 | Întruniri

Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) s-a întrunit în data de 17 decembrie 2018, pentru a patra oară în acest an. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, precum analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, oportunitatea aplicării prin reciprocitate a măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia, impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală, strategia privind implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituțiile financiare nebancare (IFN), entități aflate sub supravegherea BNR, ca bază a contabilității și pentru întocmirea situațiilor financiare individuale și metodologia pentru identificarea funcțiilor critice ale instituțiilor de credit.

Cu această ocazie, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național, precum și asupra rezultatelor exercițiului de testare la stres a solvabilității sectorului bancar. Totodată, membrilor CNSM le-a fost adus la cunoștință modul în care a fost realizată implementarea recomandărilor emise de CNSM în perioada 2017 – septembrie 2018 de către autoritățile naționale destinatare ale acestor recomandări.

În urma dezbaterilor, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, următoarele măsuri de politică macroprudențială:

  1. Recomandarea CNSM nr. R/8/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România – Având în vedere faptul că, în prezent, îndatorarea totală continuă să se mențină sub pragul de alertă, nefiind astfel necesară stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la sută, iar Banca Națională a României a implementat recent noi măsuri pentru gestionarea adecvată a gradului de îndatorare a populației, se recomandă ca Banca Naţională a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută.
  2. Decizia nr. D/10/2018 privind neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia – Măsura macroprudențială adoptată de autoritățile din Belgia constă într-o majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia cu 5 puncte procentuale și cu 33 la sută din media ponderată în funcție de expuneri a ponderilor de risc aplicate portofoliului de expuneri de acest tip, majorare aplicată instituțiilor de credit autorizate în Belgia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) pentru calcularea cerințelor de capital reglementat, în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Având în vedere faptul că expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia ale instituțiilor de credit din România care utilizează abordarea IRB sunt nesemnificative, decizia CNSM a fost de a nu recunoaște această măsură macroprudențială adoptată de Belgia. Acest tip de expuneri vor fi monitorizate periodic, urmând ca Banca Naţională a României să propună măsurile care se impun dacă aceste expuneri devin semnificative.
  3. Opinia consultativă CNSM nr. OC/1/2018 privind Metodologia pentru identificarea funcțiilor critice ale instituțiilor de credit elaborată de către Banca Națională a României, prin care Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială emite o opinie consultativă favorabilă privind metodologia pentru identificarea funcțiilor critice ale instituțiilor de credit.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.