Comunicat privind intenţia de conformare a CNSM cu prevederile Ghidul EBA/GL/2022/12 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică

În şedinţa din data de 15 decembrie 2022, Consiliul general al CNSM a aprobat Decizia CNSM nr.D/8/2022 privind intenția de conformare a CNSM cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene EBA/GL/2022/12 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică. Astfel, Consiliul general a aprobat intenția de conformare a CNSM cu Ghidul Autorității Bancare Europene EBA/GL/2022/12 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică, prin preluarea acestuia în practicile CNSM, de la data la care va exista o instituție relevantă (instituție de tip G-SII) în cadrul jurisdicției sale, în aplicarea prevederilor art. 15 – 20 din Regulamentul CNSM nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare.

Ghidul EBA/GL/2022/12 modifică Ghidul EBA/GL/2020/14 prin adăugarea unui nou paragraf (10a) la secțiunea 4 – Detalierea datelor subiacente și a indicatorilor utilizați pentru identificarea G-SII, care precizează faptul că, în cadrul metodologiei de identificare a instituțiilor de importanță sistemică globală (G-SII) și de alocare a acestora în subcategorii, elementele de date relevante pentru calcularea indicatorilor interjurisdicționali ajustați privind instituțiile cu sediul în statele membre UE care au aderat la Mecanismul Unic de Rezoluție (MUR) trebuie considerate ca făcând parte din indicatorii privind activitatea interjurisdicțională și nu ca elemente auxiliare sau elemente memorandum. Ca motivație a modificării Ghidului EBA/GL/2020/14 sunt menționate: (i) prevederile art.131 alin.(2a) din Directiva 2013/36/UE, care impun o metodologie suplimentară de identificare, prin care sunt excluse activitățile transfrontaliere în cadrul Mecanismului Unic de Rezoluție (MUR) și (ii) acordul internațional al Comitetului de la Basel din 31 mai 2022 de recunoaștere a progreselor înregistrate în dezvoltarea uniunii bancare europene.

Conform prevederilor secțiunii 3 – Punere în aplicare, pct. 6 din Ghidul EBA/GL/2022/12, acest ghid este aplicabil începând cu data de 16 ianuarie 2023.

Ghidul Autorității Bancare Europene EBA/GL/2022/12 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică a fost emis în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr.1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) şi se adresează inclusiv autorităților desemnate menționate la articolul 131 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, altele decât autoritățile competente, respectiv, la nivel național, Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM). CNSM acţionează în calitate de autoritate desemnată, în sensul dispoziţiilor cuprinse în secţiunile I şi II, cap. 4, titlul VII din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE. În conformitate cu prevederile art.15 – 20 din Regulamentul CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare, CNSM are atribuţii în ceea ce privește identificarea și raportarea instituțiilor de tip G-SII. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(8) din Legea nr.12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, în scopul exercitării atribuțiilor sale, Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială asigură cooperarea şi schimbul de informaţii cu Autoritatea Bancară Europeană.

Până în prezent, în sectorul bancar românesc nu au fost identificate instituții de importanță sistemică globală (G-SII), ca urmare a dimensiunii relativ reduse a instituțiilor care activează pe piața bancară națională. Pragul de la care o entitate poate fi clasificată în categoria G-SII, astfel cum este stabilit la pct.6 din Ghidul EBA/GL/2020/14, este de 200 miliarde de euro, pe bază consolidată sau individuală, aplicabil la indicatorul de măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier.

Decizia CNSM nr.D/8/2022 privind intenția de conformare a CNSM cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene EBA/GL/2022/12 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică completează cadrul de reglementare naţional reprezentat de Recomandarea CNSM nr. R/7/2022 privind conformarea cu prevederile Ghidului EBA/GL/2022/12 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică, prin care se recomandă Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități de supraveghere sectoriale, să se conformeze cu prevederile Ghidului EBA/GL/2022/12 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică de la data la care vor exista instituții relevante (instituții de tip G-SII) în cadrul jurisdicției lor și să asigure opozabilitatea prevederilor acestuia față de instituțiile vizate.

Ghidul Autorității Bancare Europene EBA/GL/2022/12 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică