Modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de CNSM 2019

Recomandarea CNSM nr. 2/14.06.2017 referitoare la țările terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital

(termen permanent)

 

BNR Recomandarea a fost implementată prin efectuarea unor evaluări periodice de către BNR, supuse analizei și deciziei Consiliul general al CNSM, în urma cărora au fost emise : (i) Decizia CNSM nr. D/8/2018 referitoare la identificarea țărilor terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital și (ii) Decizia CNSM nr. D/2/2019 referitoare la identificarea țărilor terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital. Prin acestea s-a stabilit că, aferent anilor 2018 și 2019, nu au fost identificate țări terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.
Recomandarea CNSM nr. 3/14.06.2017 privind îmbunătățirea informațiilor statistice necesare analizelor privind piața imobiliară BNR, ASF BNR și ASF au implementat recomandarea CNSM prin elaborarea și derularea unui chestionar privind piețele imobiliare și comerciale din România, care a fost transmis către: (1) instituțiile de credit din România care dețin un rol important pentru sectorul imobiliar, (2) companii nefinanciare care participă în mod direct sau indirect la activitatea pieței imobiliare din România (77 de companii) , (3) societățile de asigurare, fondurile de pensii și de investiții.

Rezultatele chestionarului au fost publicate în Raportul asupra stabilității financiare, edițiile I și II din anul 2018 (publicate pe website-ul BNR http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx).

Având în vedere dificultățile întâmpinate de statele membre în colectarea informațiilor, în special a celor aferente pieței imobiliare comerciale, Comitetul European pentru Risc Sistemic a emis Recomandarea din 21 martie 2019 de modificare a Recomandării CERS/2016/14 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (CERS/2019/3), care stabilește noi termene limită pentru raportările către CERS privind disponibilitatea indicatorilor (autoritățile naționale macroprudențiale trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport final cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor până la 31 decembrie 2020).

Recomandarea CNSM nr. 10/18.12.2017 privind impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală

(termen permanent)

BNR Recomandarea a fost implementată prin analizele realizate pentru anul 2018 (pe baza raportărilor având ca dată de referință 31 decembrie 2017) și pentru anul 2019 (pe baza raportărilor având ca dată de referință 31 decembrie 2018) cu privire la impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală, inclusiv din perspectiva politicii macroprudențiale (analizele au relevat evoluția prognozată a creditului acordat sectorului real și a gradului de intermediere financiară, gradul total de îndatorare raportat la PIB, dinamica profilului de finanțare și de lichiditate al instituțiilor de credit, impactul planurilor de finanțare asupra indicatorilor de solvabilitate etc.).
Recomandarea CNSM nr. R/4/2018</> privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială

(termen permanent)

BNR, ASF BNR realizează analize periodice privind riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul sistemului financiar și al economiei reale, precum și oportunitatea implementării/ recalibrării/ dezactivării instrumentelor macroprudențiale. Până în prezent, BNR a implementat următoarele instrumente macroprudențiale: amortizorul de conservare a capitalului; amortizorul anticiclic de capital (CCB); amortizorul pentru alte instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII); amortizorul de risc sistemic (SRB); cerințe privind raportul împrumuturi/garanții (LTV); cerințe privind raportul serviciul datoriei/venituri (DSTI)

ASF realizează analize periodice privind riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul celor 3 piețe financiare nebancare supravegheate, precum și oportunitatea implementării instrumentelor macroprudențiale existente. Până în prezent, au fost implementate următoarele măsuri macroprudențiale:

(i) la nivelul societăților de servicii de investiții financiare (SSIF): amortizorul de conservare a capitalului (implementat în 4 rate anuale egale de 0,625% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc, în perioada 1 ianuarie 2016 – 1 ianuarie 2019);

(ii) în cazul societăților de asigurare: indicele de lichiditate al societăților de asigurare; planul de redresare;

(iii) în cazul pieței pensiilor private: restricții privind expunerile semnificative;

(iv) în cazul administratorilor fondurilor de pensii private: limitarea expunerii față de un emitent la 5% din activul net; expunerea față de un grup de emitenți și persoanele afiliate acestora nu poate depăși 10% din activele fondului de pensii private;

(v) pentru toate entitățile supravegheate ASF aplică cerințe privind siguranța sistemelor IT.

 

Recomandarea CNSM nr. R/6/2018 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România

 

BNR Recomandarea CNSM a fost implementată prin Ordinul BNR nr. 9/2018 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1110 din 28.12.2018 (Intrare in vigoare: 28.12.2018).

 

Recomandarea CNSM nr. R/8/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR BNR a implementat recomandarea CNSM prin menținerea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută prevăzut de Ordinul BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015). De asemenea, BNR monitorizarea atent evoluția cadrului macroeconomic și financiar, inclusiv din perspectiva îndatorării la nivel agregat și sectorial.
Recomandarea CNSM nr. R/1/2019 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR BNR a implementat recomandarea CNSM prin menținerea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută prevăzut de Ordinul BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015). De asemenea, BNR monitorizarea atent evoluția cadrului macroeconomic și financiar, inclusiv din perspectiva îndatorării la nivel agregat și sectorial.
Recomandarea CNSM nr. R/2/2019 privind Strategia de implementare a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituțiile financiare nebancare ca bază a contabilității și pentru întocmirea situațiilor financiare individuale BNR Recomandarea CNSM a fost implementată prin Ordinul BNR nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.908 din 11 noiembrie 2019, cu intrare în vigoare la 11 noiembrie 2019).

 

 

Recomandarea CNSM nr. R/3/2019

privind amortizorul anticiclic de capital în România

BNR BNR a implementat recomandarea CNSM prin menținerea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută prevăzut de Ordinul BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015). De asemenea, BNR monitorizarea atent evoluția cadrului macroeconomic și financiar, inclusiv din perspectiva îndatorării la nivel agregat și sectorial.
Recomandarea CNSM nr. R/4/2019

privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România

BNR Recomandarea a fost implementată prin Ordinul BNR nr. 10/2019 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial, Partea I 933 20 noiembrie 2019 (Intrare în vigoare la 20 noiembrie 2019).
Recomandarea CNSM nr. R/5/2019

privind amortizorul anticiclic de capital în România

BNR BNR a implementat recomandarea CNSM prin menținerea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută prevăzut de Ordinul BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015). De asemenea, BNR monitorizarea atent evoluția cadrului macroeconomic și financiar, inclusiv din perspectiva îndatorării la nivel agregat și sectorial.

 

2017 – 2018