Măsurile recomandate pentru reciprocitate în Recomandarea CERS/2015/02 în intervalul 2017-2022

În vederea asigurării unor condiții concurențiale echitabile (level playing field) și pentru a evita arbitrajul de reglementare în cadrul pieței unice, Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) recomandă autorităților macroprudențiale naționale recunoașterea măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre în baza Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri. Potrivit principiului reciprocității prin recunoaștere voluntară prevăzut de cadrul european de reglementare, CNSM poate recunoaște măsurile adoptate de alte state membre, ceea ce echivalează cu aplicarea acelor măsuri sau a unor măsuri similare de către instituțiile de credit din România care furnizează servicii financiare în statul membru respectiv în mod direct sau prin intermediul unor sucursale.

Tabelul de mai jos prezintă succinct măsurile recomandate pentru reciprocitate în Recomandarea CERS/2015/02 cu amendamentele ulterioare, precum și decizia adoptată de CNSM cu privire la oportunitatea recunoașterii acestora prin reciprocitate voluntară.

Țară Măsura Prag de materialitate Perioada de valabilitate Decizia CNSM[1]

Germania

Impunerea unui amortizor pentru risc sistemic (SyRB) de
2 la sută aplicat tuturor expunerilor către persoanele
fizice și juridice care au drept garanție un imobil
rezidențial situat în Germania.

10 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit

01.04.2022

prezent

În ședința din data de 20 octombrie 2022, CNSM a decis
să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate
de Germania, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Belgia

Impunerea unui amortizor pentru risc sistemic sectorial
(SSyRB) de 9 la sută tuturor instituțiilor de credit
care utilizează abordarea bazată pe ratinguri interne
(IRB), aplicabil expunerilor imobiliare de tip retail
garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia.

2 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit

01.05.2022

prezent

În ședința din data de 28 iunie 2022, CNSM a decis să
nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de
Belgia, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Lituania

Introducerea unui amortizor pentru riscul sistemic
sectorial (SyRB) de 2 la sută aplicat tuturor
expunerilor imobiliare de tip retail garantate cu
bunuri imobile locative.

50 milioane EUR (pragul de semnificație este stabilit
pentru valoarea expunerilor provenite din credite
acordate debitorilor din Lituania)

01.06.2022 –

prezent

În ședința din data de 31 martie 2022, CNSM a decis să
nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de
Lituania, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Olanda

Aplicarea unei limite inferioare a ponderii de risc de
12 la sută expunerilor imobiliare de tip retail
garantate cu ipoteci rezidențiale localizate în Olanda
celor care au un LTV mai mic de 55 la sută. Pentru
restul expunerilor cu un LTV mai mare de 55 la sută se
aplică o pondere minimă de risc în valoare de 45 la
sută.

5 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit

01.01.2022 –

prezent

În ședința din data de 31 martie 2022, CNSM a decis să
nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de
Olanda, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Luxemburg

Limite obligatorii pentru creditele ipotecare noi,
acordate în scopul achiziționării unor imobile
rezidențiale situate în Luxemburg, cu limitarea
raportului dintre valoarea creditului imobiliar și
garanții (LTV) diferențiat în funcție de categoria de
debitori astfel:

(i) o limită a LTV de 100 la sută pentru cumpărătorii
care achiziționează pentru prima dată o locuință;

(ii) o limită a LTV de 90 la sută pentru debitorii care
nu se încadrează în categoria expusă anterior, dar
locuința pe care o vor achiziționa devine domiciliu.

Această limită este pusă în aplicare în mod
proporțional prin intermediul unei ajustări de
portofoliu (15 la sută din portofoliul de credite
ipotecare noi acordate acestor debitori pot avea un LTV
mai mare de 90 la sută, dar sub LTV maxim de 100 la
sută);

(iii) o limită a LTV de 80 la sută pentru alte credite
ipotecare (inclusiv segmentul „buy-to-let”).

•350 milioane EUR (1 la sută din totalul pieței
imobiliare luxemburgheze)

SAU

•35 milioane EUR (pragul de semnificație specific
instituției pentru totalul împrumuturilor ipotecare
transfrontaliere acordate Luxemburgului).

01.01.2021 –

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu
acorde reciprocitate voluntară măsurilor adoptate de
Luxemburg, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Norvegia

O rată a amortizorului pentru riscul sistemic de 4,5 la
sută aplicat expunerilor din Norvegia.

32 miliarde NOK (pragul de semnificație stabilit pentru
expunerile ponderate la risc)

01.01.2020

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu
acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de
Norvegia, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Norvegia

Introducerea unei limite inferioare de 20 la sută a
ponderii de risc aplicate expunerilor imobiliare
rezidențiale din Norvegia tuturor instituțiilor de
credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri
interne (IRB).

32,3 miliarde NOK (pragul de semnificație este stabilit
pentru valoarea expunerilor provenite din credite
acordate debitorilor norvegieni)

01.01.2020

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu
acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de
Norvegia, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Norvegia

Introducerea unei limite inferioare de 35 la sută a
ponderii de risc aplicate expunerilor imobiliare
comerciale din Norvegia pentru toate instituțiile de
credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri
interne (IRB).

7,6 miliarde NOK (pragul de semnificație este stabilit
pentru valoarea expunerilor provenite din credite
acordate debitorilor norvegieni)

01.01.2020

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu
acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de
Norvegia, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Franța

Restrângerea la 5 la sută din capitalul eligibil a
limitei pentru expuneri mari în cazul expunerilor față
de societăți nefinanciare mari, foarte îndatorate, cu
sediul social în Franța, aplicată instituțiilor globale
de importanță sistemică (G-SII) și altor instituții de
importanță sistemică (O-SII), la cel mai înalt nivel de
consolidare al perimetrului prudențial bancar al
acestora.

• 2 miliarde EUR pentru expunerile inițiale totale ale
G-SII și O-SII autorizate la nivel național în sectorul
societăților nefinanciare franceze

SAU

• 300 milioane EUR aplicabil G-SII și O-SII, pentru
expunerile ce îndeplinesc anumite condiții

SAU

• un prag de 5 la sută din capitalul eligibil al G-SII
sau O-SII la cel mai înalt nivel de consolidare pentru
expunerile identificate la punctul anterior

05.12.2019

prezent

În ședința din data de 6 iunie 2019, CNSM a decis să nu
acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de
Franța, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragurile de materialitate
propuse.

Suedia

O limită inferioară de 25 la sută a ponderii de risc
medii aplicate expunerilor de tip retail față de
debitori rezidenți în Suedia, garantate cu bunuri
imobile locative.

5 miliarde SEK, la nivel de instituție de credit

15.01.2019

prezent

În ședința din data de 6 iunie 2019, CNSM a decis să nu
acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de
Suedia, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Belgia

O majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip
retail garantate cu bunuri imobile locative situate în
Belgia, aplicată instituțiilor de credit care
utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating
(IRB) pentru calcularea cerințelor de capital
reglementat. Majorarea este compusă din: (i) o creștere
fixă a ponderii de risc cu 5 puncte procentuale și (ii)
o creștere proporțională a ponderii de risc cu 33 la
sută din media ponderată în funcție de expunere a
ponderilor de risc aplicate portofoliului de expuneri
de tip retail garantate cu bunuri imobile locative
situate în Belgia.

2 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit

16.07.2018

30.04.2022

În ședința din data de 17 decembrie 2018, CNSM a decis
să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate
de Belgia, având in vedere expunerile eligibile
nesemnificative, situate sub pragul de materialitate
propus.

Finlanda

Un prag minim de 15 la sută pentru ponderea de risc
medie aplicată expunerilor din credite ipotecare
garantate cu ipoteci rezidențiale localizate în
Finlanda de către instituțiile de credit care
utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating
(IRB) pentru riscul de credit.

1 miliard EUR, la nivel de instituție de credit

08.01.2018

31.12.2020

În cadrul procedurii scrise din 26 iunie 2018, CNSM a
decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii
adoptate de Finlanda, având in vedere expunerile
eligibile nesemnificative, situate sub pragul de
materialitate propus.

[1] Expunerile relevante pentru măsurile în cauză vor fi monitorizate periodic, urmând ca BNR să propună acțiunile care se impun dacă expunerile devin semnificative.