Anexa 1a – Lista instrumentelor macroprudențiale

Lista instrumentelor macroprudențiale asumate de autoritățile de supraveghere sectoriale în scopul atingerii obiectivelor intermediare
stabilite de Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudențială

Tabel 1 – Tabel centralizator al obiectivelor intermediare și instrumentelor macroprudențiale asumate de Banca Națională a României

Obiective intermediare Instrumente macroprudențiale utilizate


A. Reducerea şi prevenirea creşterii excesive a creditării şi a îndatorării

Amortizor anticiclic de capital (CCB)

Cerinţe de capital la nivel sectorial (inclusiv în cadrul sistemului financiar)

Efectul de levier macroprudenţial

Cerinţe privind raportul împrumuturi/garanţii

Cerinţe privind raportul împrumuturi/venituri şi raportul datorii (serviciul datoriei)/venituri


B. Reducerea şi prevenirea necorelării excesive a scadenţelor şi a lipsei de lichiditate pe piaţă

Ajustare macroprudenţială a indicatorului de lichiditate (de exemplu, rata de acoperire cu lichiditate)

Restricţii macroprudenţiale privind sursele de finanţare (de exemplu, indicatorul de finanţare netă stabilă)

Limita macroprudenţială neponderată aplicată finanţării mai puţin stabile (de exemplu, raportul împrumuturi/depozite)

Cerinţe privind marjele şi factorii de ajustare


C. Limitarea concentrării expunerilor directe şi indirecte

Restricţii privind expunerile semnificative

Cerinţa privind compensarea prin contrapărți centrale


D. Limitarea impactului sistemic al stimulentelor nealiniate în vederea reducerii hazardului moral

Cerinţe suplimentare de capital aferente instituţiilor financiare de importanţă sistemică


E. Consolidarea rezilienţei infrastructurilor financiare

Cerinţe privind marjele şi factorii de ajustare pentru compensarea prin contrapărți centrale

Raportare sporită

Amortizorul de risc sistemic structural


F. Creșterea sustenabilă a intermedierii financiare

Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului bancar implicat direct în activitatea de creditare

O mai mare diseminare a datelor statistice

Aducerea în portofoliul băncilor autohtone a creditelor de calitate superioară externalizate și a celor acordate de băncile nerezidente în mod direct companiilor nefinanciare românești


G. Creșterea incluziunii financiare

Furnizarea de servicii de plată la prețuri adecvate atât condițiilor de piață din România cât și nevoilor consumatorilor care nu beneficiază de servicii financiare

O mai mare diseminare a informațiilor

Tabel 2 – Tabel centralizator al obiectivelor intermediare și instrumentelor macroprudențiale asumate de ASF

Obiective intermediare Instrumente macroprudențiale utilizate


A. Reducerea şi prevenirea creşterii excesive a creditării şi a îndatorării

Se aplică în prevederile legale ce țin de piața de capital (intermediari).

A1. Amortizorul de capital anticiclic

A2. Amortizorul de conservare a capitalului

A3. Efectul de pârghie macroprudențial


B. Reducerea și prevenirea necorelării excesive a scadențelor și a lipsei de lichiditate pe piață.

În cazul ASF, acest obiectiv intermediar are aplicabilitate și acoperire în prevederile legale referitoare la sectorul asigurărilor. Pentru sectorul pieței de capital și cel al pensiilor private, ASF nu dispune, în prezent, de instrumente macroprudentiale precizate de legislatia europeană sau locală.

B1. Ajustare macroprudențială a indicatorului de lichiditate

B1.1 Indicele de lichiditate al societăților de asigurare

B1.2 Acoperirea rezervelor tehnice cu active admise


C. Limitarea concentrării expunerilor directe și indirecte

Se aplică unor entități financiare ce își desfășoară activitatea în sectorul pieței de capital și pensiilor private din România.

C1. Restricții privind expunerile semnificative


D. Limitarea impactului sistemic al stimulentelor nealinitate în vederea
reducerii hazardului moral

Se aplică unor entități financiare ce își desfășoară activitatea în sectorul pieței de capital.

D1. Cerințe suplimentare de capital aferente instituțiilor financiare de importanță sistemică


E. Consolidarea rezilienței infrastructurilor financiare

Instrumentele E1 și E3 se aplică unor entități financiare ce își desfășoară activitatea în sectorul pieței de capital, în timp ce instrumentul macroprudențial E2 este aplicabil celor trei piețe supravegheate de ASF.

E1. Cerințele privind marjele și factorii de ajustare pentru compensarea prin contrapartide centrale

E2. Raportare sporită

E3. Amortizorul de risc sistemic structural


F. Protejarea sistemului de asigurări de consecințele insolvenței unor asigurători

(propus suplimentar faţă de recomandările CERS)

F1. Planurile de redresare

F2. Mecanismul de rezoluție

F3. Fondul de garantare


G. Reducerea impactului negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor

(propus suplimentar faţă de recomandările CERS)

G1. Plan de acțiune privind modalitatea de remediere a vulnerabilităților identificate pe parcursul derulării activității de audit IT